Pravi naslov za kadrovske rešitve

Razlogi in omejitve
POGODB ZA DOLOČEN ČAS
Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) sklene:

  • samo iz razlogov, določenih z zakonom in
  • samo za zakonsko določena obdobja.

Kolektivne pogodbe lahko določajo še druge razloge in drugačne omejitve.

razlog (54. čl. ZDR-1)

absolutna časovna omejitev

komentar: glede na primere iz prakse

1. izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas 2 leti v praksi težko najdemo primer, ko delo po svoji naravi traja 2 leti
2. nadomeščanje začasno odsotnega delavca ni toliko časa kot traja razlog zaradi katerega je delavec odsoten z dela (torej, ko se zaključi bolniški ali starševski dopust…)
3. začasno povečan obseg dela 2 leti pomeni, da se je prav za to obdobje obseg dela povečal in kasneje spet upadel; za krajša obdobja je ta razlog zelo realen, za celi dve leti pa v večini primerov ni realen
4. zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja ni toliko časa kot traja veljavnost vseh delovnih dovoljenj za določen čas;

pozor: nobeno osebno delovno dovoljenje (torej za nedoločen ali za določen čas) ni razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas

5. vodilnega delavca, če je že zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas ali če gre za vodilnega delavca, ki je na vodilno delo imenovan v skladu z zakonom ali z aktom o ustanovitvi ni toliko časa kot traja imenovanje
6. poslovodno osebo ali prokurista ni toliko časa kot traja imenovanje (funkcija)
7. opravljanje sezonskega dela 2 leti toliko časa kot traja sezona – npr. turistična, gradbena,… težko si v praksi predstavljamo sezono, ki bi trajala 2 leti (?)
8. delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja 2 leti toliko časa kot traja aktivnost; primer: pripravništvo lahko traja najdlje 1 leto
9. zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu 2 leti
10. opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom, 2 leti
11. pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano za ves čas projekta pomeni od začetka do konca enega projekta
12. potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev 2 leti
13. predajo dela 1 mesec
14. voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah ni
15. druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. 2 leti

 

OPOZORILO: potrebno je preveriti tudi določila kolektivnih pogodb (dejavnostnih in podjetniških), splošnih aktov delodajalca in konkretnih pogodb o zaposlitvi.

VIR:

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1. (2013). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. aprila 2013. Dostopno prek http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

 

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij